زندگی

حروف الفبای فارسی

حروف الفبای فارسی

حروف الفبای فارسی | 32 حروف الفبای فارسی به ترتیب از الف تا ی برای آموزش در این نوشته به طور کامل می توانید نحوه آموزش این موضوع را ببینید

حروف الفبای فارسی

در این نوشته از دلبرانه قصد داریم برای شما عزیزان یک مطلب در مورد حروف الفبای فارسی درج نماییم.

ممکن است برای آموزش حروف الفبای فارسی به فرزندان خود نیاز داشته باشید که در این مورد اطلاعاتی داشته باشید.

مثلا ترتیب حروف الفبا و تلفظ های آن و نحوه آموزش آن به کودکان اول ابتدایی که در این نوشته طور کامل به آن پرداخته ایم.

همچنین روش جدید تدریس حروف را به شیوه جدید برای شما درج کرده ایم. امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

با ما همراه باشید….

حروف الفبای فارسی به ترتیب

 الف / ب / پ / ت / ث / ج / چ / ح / خ / د / ذ / ر / ز / ژ / س/ ش

 ص/ ض/ ط / ظ / ع / غ / ف / ق / ک/ گ / ل / م / ن / و / ه / ی

حروف الفبای فارسی

اساس الفبای فارسی یا پارسی با الفبای عربی یکی است، اما الفبای فارسی دارای چهار حرف است که واجهای متناظر آنها در عربی استاندارد وجود ندارد.

برخی از حروف فارسی با حروف متناظر خود در عربی متفاوت هستند؛

مثلا حرف «ک» در فارسی در حالت پایانی یا تنها با سرکش نوشته می‌شود در حالی که حرف «ک» عربی در این دو حالت بدون سرکش است.

برخی از حروف در فارسی دارای بیش از یک شکل هستند، مانند حرف «هـ» ساده و حرف «هٔ».

همچنین «ی» آخر در فارسی بدون نقطه است، ام در عربی با دون نقطه نوشته می‌شود: «ی».

الفبای فارسی شامل ۳۲ حرف است که در بخش پایین وبلاگ آنها را آورده ایم. حرف همزه در واژگان وام گرفته شده از زبان عربی استفاده می‌شود.

حرف «هـ» با همزه‌ای کوچک (هٔ) نیز در فارسی استفاده می‌شود، که البته گاهی حرف ی به جای آن به‌کار می‌رود.

۱- آ که الف خوانده می شود.

۲-٫ ب

۶- ج که جیم خوانده می شود.

۱۰- د که دال خوانده می شود.

۱۱- ذ که ذال خوانده می شود.

۱۲- ر

۱۳- ز

۱۴- ژ

۱۵- س که سین خوانده می شود.

۱۷- ص که صاد خوانده می شود.

۱۸-٫ ض که ضاد خوانده می شود.

۱۹- ط که طا خوانده می شود.

۲۰- ظ که ظا خوانده می شود.

۲۱- ع که عین خوانده می شود.

۲۲- غ که غین خوانده می شود.

۲۳- ف

۲۴- ق که قاف خوانده می شود.

۲۵- ک که کاف خوانده می شود.

۲۶- گ که گاف خوانده می شود.

۲۷- ل که لام خوانده می شود.

۲۸- م که میم خوانده می شود.

۲۹- ن که نون خوانده می شود.

۳۰- و که واو خوانده می شود.

۳۱- ه که ها خوانده می شود.

۳۲- ی که یا خوانده می شود.

-حروف یک شکلی : د ـ ذ ـ ر  ـ ز ـ ژ ـ ط ـ ظ ـ و

-حروف دو شکلی: ب ـ پ ـ ت ـ ث ـ ج ـ چ ـ ح ـ خ ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ  ف ـ ق ـ ک ـ گ ـ ل ـ م ـ ن ـ ی

– حروف چهار شکلی : ع ـ غ ـ ه

– مصوت های کوتاه : اَ   اِ   اُ

-مصوت های بلند: آ او ای

-مصوت های دوشکلی :     اَ   اُ   آ او

– مصوت های چهار شکلی :   ای اِ

-هر علامتی روی خطّ زمینه باشد ، حرف (نشانه) است.

– غ،ق در فارسی یکی تلفّظ می شوند ، مانند: قند، غلام

جواب : هر گاه ما قبل و یا بعد از نشانه های « ک »و« گ » در کلمه یکی از مصوت های ــُـ ، ا ، و بیاید ، ک و گ سبک تلفظ می شوند مانند : ساکت ، گرگان ، گوگرد.

هر گاه ما قبل و یا بعد  از نشانه های ک وگ در کلمه یکی از مصوت های ـَــــِــ ایـ بیاید ک وگ سنگین تلفظ می شوند . مانند : اگر ، جنگل ، کریم ، کرمان .

واو معدوله:  اگر ما قبل «و» حرف «خ» و ما بعد آن مصوت «آ، ایـ » بیاید  ، نوشته می شود ولی خوانده نمی شود به او «واو معدوله» می گویند .

۱.هر گاه مصوت «ایـ » قبل از صامت «یـ » در کلمه ای بکار رود در نوشتن حذف می شود . مانند :خیار ـ سیاه

۲. هر گاه صامت «یـ» قبل از مصوت «ایـ » در کلمه ای بکار رود هر دو را می نویسیم ؛ مانند : پایین ـ آیین ـ بیایید

از کتاب بخوانیم ۱۲ نگاره مفصلاً توضیح داده خواهد شد و سپس جدول حروف الفبای فارسی شرح داده خواهد شد .

کودکان ما نخست جنبه ی گفتاری زبان را می آموزند و سپس با آموزش آگاهانه به اصول حاکم بر نظام الفبایی زبان پی می برند.

۱.ویژگی های خط فارسی:

خط فارسی دارای ۳۲حرف یا علامت یا شکل می باشد :

الف ـ ب ـ پ ـ ت ـ ث ـ ج ـ چ ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ ژ ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ک ـ گ ـ ل ـ م ـ ن ـ و ـ ه ـ ی ـ   ّ/ء

۲.زبان فارسی دارای ۲۹ واج (صدا) است.

۳.  سه مصوّت کوتاه (اَ  اِ   اُ )

۴.  سه مصوُت بلند (آ او ای )

۵. ۲۳صامت (ب ـ پ ـ ت ـ ث ـ ج ـ چ ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ ژ ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ک ـ گ ـ ل ـ م ـ ن ـ و ـ ه ـ ی)

۶. حروفی که هر کدام فقط یک صدا دارند .( ب پ ج چ خ د ر ژ ش ف ک گ ل م ن )

۷ . حروفی که چند شکل از آنها صدای یکسان دارند ( ت=ط ) ( ث=س=ص ) ( ح=ه ) (ذ=ز=ض=ظ ) ( غ=ق ) ۵ گروه هستند.

این حروف عبارتند از(و ـ ه ـ ی )

الف. مثال برای « و »:

گاو ـ ورزش ( صدای صامت « و » )

دود ـ گردو (صدای مصوت «او»)

خوش ـ خود (صدای مصوت «اُ»)

نو ـ جو (صدای مصوت «او»)

خویش ـ خواهش صدایی ندارد و خوانده نمی شود ، چون از استثنا ها ، (واو معدوله) هستند .

ب. مثال برای حرف « ه »:

در کلمات : مه ـ به به ـ کوه ـ ماه (صدای صامت « ه=ح » )

در کلمات : خانه ؛ نامه ، کوزه ، میوه ، (صدای مصوت «اِ»)

پ . مثال برای حرف « ی »:

در کلمات : سیب ـ قوری ـ سینی (صدای مصوت «ای»)

در کلمات : یک ـ سایه ـ چای (صدای صامت «ی»)

توضیح : هر بخش از کلمات همیشه دارای یک مصوت است و این موصت هم یا صدای اوّل و یا دوّمین صدای بخش است . مثال : اَنار ، سَبَد

۱. نام گذاری مصوّت ها :

مصوت ها دو دسته هستند ، مصوت های بلند : «آ،او، ای» ، مصوّت های کوتاه: «اَ َ ، اِ ِ، اُ ُ »

الف. مصوت های دوشکلی: «اَ ـَ ، اُ ـُ ، آ ا ، او و»؛

مصوت «اَ» دارای دو شکل است ، «اَ» اول ، «ـَـ»غیر اول ، مثال : اَبر ـ دَریا.

مصوت «اُ» دارای دو شکل است، «اُ» اول ، «ــُـ» مثال : اُردک ، سُرخ

مصوت «آ» دارای دو شکل است، «آ» اول ؛ «ا» غیر اول ، مثال: آب . باران

مصوت «او» دارای دو شکل است ، «او» اول ، «و» غیر اول ، مثال : او ـ پارو

ب .مصوت های چهار شکلی(اِ ـِـ ـه ه ،ایـ یـ ی ای):

مصوت «اِ» دارای چهار شکل است:«اِ» اول ،«ــِـ» وسط «ـه» آخرین چسبان ، «ه» آخر تنها(غیر چسبان )

مثال : اِمروز  ، کِتاب ، خانه، میوه

مصوت «ای» دارای چهار شکل است : «ایـ» اول ، «یـ » وسط ، «ی» آخر و «ای» آخر تنها (غیر چسبان)

مانند : ایران ، سینی ، زری ، لانه ای

الف: صامت های یک شکلی(د ذ ر ز ژ ط ظ و)۸ تا ، که در هر جای کلمات بیایند به همین شکل نوشته می شوند .

ب: صامت های دو شکلی (بـ ب ، پـ پ ، تـ ت ، ثـ ث،چـ چ، حـ ح،خـ خ،سـ س ،شـ ش ، صـ ص ،ضـ ض،فـ ف،قـ ق،کـ ک،گـ گ، لـ ل ، مـ م ، نـ ن، یـ ی )۲۰ تا ، که به صورت «آخر» و «غیر آخر » نام گذاری می شوند .

اگر در آخر کلمه بیایند شکل «آخر» و اگر در وسط و یا غیر از آخر بیایند شکل «غیر آخر » نوشته می شوند.

پ:صامت های چهار شکلی(عـ ـعـ ـع ع، غـ ـغـ ـغ غ،هـ ـهـ ـه ه) :

که موقع خواندن به صورت «غیر آخر» ، «وسط »،  «آخر چسبان» ، «آخر تنها»(غیر چسبان) می باشد.

«صامت های «ع ،غ» با مصوت ها صدا دار می شوند .

واجگاه یا محل تولید صامت یا همخوان نقطه یا محلی از دستگاه گفتار است که در آن صدای مورد نظر تولید می شود.

در آوا شناسی این نقطه را « مخرج» می گویند.

۱- صداهای ب ، پ ( b / p): بست در محل دو لب ایجاد می شود .

بدین ترتیب که لب بالا وپایین محکم به یکدیگر چسبیده راه عبور هوا را سد می نما یند.

نرمکام به بالا کشیده می شود وبر اثر آن راه عبور هوا از راه بینی نیز مسدود می شود .

هوادر پشت لب هافشرده می شود زبان در موقعیت تولید آوای بعدی قرار می گیرد.

به مجرد باز شدن لب هاتمام هوای بند آمده به یکبار با فشار بیرون می جهد.

۲- صداهای ت ، د ( t / d) : بست در محل نوک زبان ودندان های بالا ایجاد می شود .

نوک زبان به پشت دندان های بالا می چسبد کناره های زبان به دو طرف کام روی دندان های کناری وصل می شود

و بدین طریق راه عبور هوا از دهان مسدود می گردد نرمکام به بالا می رود وراه عبور هوا از بینی مسدود می گردد.

هوادر پشت مانع دهانی به صورت فشرده در آمده وبه محض باز شدن انسداد بیرون می جهد.

۳- صداهای ک ، گ ( k / g ) :  بست در مرکز نرمکام ایجاد می شود.

عقب زبان به بالا کشیده شده با چسبیدن به مرکز نرمکام مانع خروج هوا ازراه دهان می گردد.

دو کناره ی عقبی زبان به دندان های آسیا متصل می گرددقسمت جلویی زبان آزاد است.

نرمکام به بالا کشیده می شود وراه بینی مسدود است .

۴- صدای  ق ( q ) : برای تولید عقب زبان به بالا کشیده شده و به نرمکام می چسبد و راه عبور هوا را می بندد.

بلافاصله بعد از رفع انسداد هوا با فشار بیرون می آید.

۵- صدای ع ، ء ( ?  ) : برای تولید عین و همزه تار آوا ها محکم به هم چسبیده اند و راه عبور هوا را مسدود کرده اند و بعد از رفع انسداد صدا تولید می شود.

۱- صداهای  س ، ز ( s /z) : برای تولید این دوصوت تیغه ی زبان به طرف بالا بلند می شود

و کناره های زبان به دیواره ی دندان های کناری بالا می چسبد وراه بینی مسدود می شود و هوا باسایش از وسط زبان خارج می شود.

۲- صداهای  ژ ، ش ( š/ž) : برای تولید این دو صوت جلوی زبان به بالا می رود و در مقابل لثه ی بالا و جلوی کام قرار می گیرد

و کناره های زبان به بالا می چسند و راه بینی مسدود می شود و هوا باسایش از وسط زبان خارج می شود.

۳- صداهای  ف ، و ( f/ v) : برای تولید این دوصوت دندان های بالاروی لب پایین قرار می گیرند

و راه بینی مسدود می شود و هوا با سایش از لای دندان ها ولب پایین خارج می شود.

۴- صدای  خ ( x ) :برای تولید خ عقب زبان بالا رفته ودر مجاورت زبان کوچک قرار می گیرد .

در این حال راه بینی مسدود شده است وهوا با سایشی بیرون می آید.

۵- صدای ح ، ه ( h ) : برای تولید این صوت تارهای صوتی به یکدیگر نزدیک می شوند

و در فاصله ی اندکی از هم قرارمی گیرند به گونه ای که چاکنای به صورت یک شکاف در می آید .

در این حال راه بینی مسدود شده است و هوا با سایشی بیرون می آید.

صداهای ج ، چ ( ĵ / č):برای تولید این دوصوت نوک وتیغه ی زبان به لثه ی بالا می چسبد و  راه عبور هوا از طریق دهان مسدود می شود .

تیغه ی زبان و قسمت ابتدایی جلو زبان در برابر بخش انتهایی لثه و ابتدای سخت کام قرار می گیرد .

و گذرگاه تنگی به وجود می آورد اطراف زبان به بالا می چسبد و راه بینی مسدود می شود .

بعد ابتدا نوک زبان پایین می آید و مقداری از هوا به صورت ناگهانی وبقیه ی هوا با سایش خارج می شود .

صدای ر ( r ) : نوک زبان به لثه بالا به طور مکرر می چسبد و جدا می شود و در عین حال که راه بینی مسدود است هوا در پی این زنش های متوالی خارج می شود.

صدای م ( m ) : برای تولید این صدا لب ها بسته می شوند . راه بینی باز می ماند وهوا از راه بینی خارج می شود.

صدای ن (  n ) : برای تولید این صدا نوک زبا ن به لثه ی بالا می چسبد و راه بینی باز می ماند و هوا از راه بینی خارج می شود.

صدای ل ( l) : برای تولید این صدا نوک زبان به لثه ی بالا می چسبد. راه بینی بسته می شود و دو طرف زبان باز می ماند و هوا از دو طرف زبان خارج می شود.

صدای ی ( y) : هنگام تولید این صدا هیچ نوع گرفتگی یا تنگی مجرا که عبور هوا را با سایش همراه سازد ،در دهان وجود ندارد و از این حیث شبیه مصوت می باشد.

۱- صوت ای ( I) : هنگام تولید این صداقسمت جلوی زبان به طرف سختکام بالا می رود ودر فاصله ای نسبت به آن قرار می گیرد .

نوک زبان آزاد است ودر پشت دندان های پایین قرار می گیرد در این حال فاصله ی دندان های بالا و پایین ۲ تا ۳ میلیمتراست.

۲- صوت اِ ( e) : فاصله ی جلوی زبان و سختکام هنگام تولید این صوت دو برابر فاصله ایست

که برای تولید ( I) لازم است فاصله ی دندان های بالا و پایین حدود ۱ سانتیمتر است نوک زبان در پشت دندان های بالا قرار می گیرد .

نرمکام در موقعیت بالااست وراه هوا از بینی بسته است لب ها به شکل نیم گسترده درمی آیند و گوشه ی آن ها اندکی به عقب کشیده می شود.

۳- صوت اَ ( a) : فاصله ی جلوی زبان و سختکام هنگام تولید این صوت دو برابر فاصله ایست که برای تولید ( e) لازم می باشد

برجستگی زبان اندک ونوک آن کمی به عقب کشیده شده است فاصله ی دندان های بالا و پایین حدود ۲ سانتیمتر است

شکل لب ها گسترده باز است به این معنی که لب بالا دندان ها را می پوشاند ولی لب پایین اندکی به پایین کشیده شده است.

و در فاصله ای از آن قرار می گیرد تا جریان هوا بتواند به آزادی عبور نماید  فاصله ی دندان های بالا و پایین حدود  ۲ میلیمتر است

لب ها به جلو کشیده شده و به صورت گرد درمی آیند.

۵- صوت اُ ( o) : برای تولید این صوت عقب زبان به طرف نرمکام بالا می رود

و در فاصله ای از آن قرار می گیرد فاصله ی دندان های بالا و پایین حدود ۵ میلیمتر است شکل لب ها جلو آمده وگرد است .

۶- صوت آ ( â) : در تولید این صدا بخش پسین زبان یک بر آمدگی جزئی پدید می پاید بخش پیشین زبان آزاد است

و کناره های آن مماس بر دیواره داخلی دندان های پایین می باشد فاصله ی دندان های بالا و پایین حدود ۲ سانتیمتر است

لب ها اندکی جلو آمده به شکل بیضی گونه ای در می آیند.

تدریس حروف الفبای فارسی در کلاس اول

باید گفت در روش های تدیس قدیمی و قبل از کتاب های بخوانیم و بنویسیم فارسی ، روش تدریس حروف الفبا به این صورت بود که ابتدا نشانه تدریس می شد

و بعد کلمه ای که با حروف مورد نظر نوشته شده بود به دانش آموز با روش بخش کردن و صدا کشی آموزش داده می شد.

به طور مثال اگر دانش آموز فقط حروف ” آ ا ” و “ب ” را خوانده بود ،فقط می توانست کلمه های آب و بابا را که با این حروف نوشته می شوند را بخواند و بنویسد.

اما در روش تدریس فعلی ابتدا کلمه هایی که در آن ها حروف مورد نظر به کار رفته به دانش آموز نشان داده می شود

و بعد خود دانش آموز به طور فعال ، نشانه ی مورد نظر را در کلمه پیدا کرده و به او آموزش داده خواهد شد .

به طور مثال برای تدریس نشانه ی “آ ا ” این جمله ها آمده است و نشانه ی مورد نظر با رنگ دیگر نوشته شده است .

آب آبی دریا آبی ….. نشانه ی مورد نظر ما به شکل هایی که در زبان فارسی وجود دارد

در کلمه ها آمده است و بچه ها باید با تلفظ و تکرار کلمه و راهنمایی آموزگار آن ها را پیدا کرده و بدانند صدای ” آ ” چند شکل دارد .

۱- قبل از شروع تدریس ،شکل هایی که مربوط به این نشانه است را به صورت پازل آماده کنید .

۲- حتما بچه ها را به صورت گروهی تقسیم بندی کنید که در کلاس اول هر چه تعدادشان کمتر باشد ،مثلا دو یا سه نفری ،بهتر است .

۳- پازل ها را بین بچه ها تقسیم کنید و آن ها را راهنمایی کنید تا بتوانند شکل مورد نظر را آماده کنند.

۴- حالا از آن ها بخواهید در مورد شکلی که به دست آورده اند با یکدیگر مشورت کنند.

۵- یک نفر از هر گروه گفته هایی که بین اعضای هر گروه رد و بدل شده را برای بچه های دیگر کلاس بازگو نماید.

۶- کلمات کلیدی را به خاطر بسپارید و سعی کنید که این کلمات حتما توسط بچه ها گفته شود .

مثلا :” بگو عزیزم ، در شکل چه چیزهایی به رنگ آبی می بینی ؟ ” جواب خواهد داد : ” دریا و …”

و الان می توانید در این مورد هم از آن ها سؤال کنیدکه چه کلماتی شنیدید که هم پایان و هم آغاز هستند .

مثل بابا و دریا که هم پایان هستند و روی صدای آخر تأکید نمایید ویا آب و آبی هم آغاز هستند و روی صدای اول تأکید نمایید .

تفاوت نگاره ها با نشان ها در این است که شما باید به هنگام تأکید صدای مورد نظر به شکل آن هم اشاره کنید.

۸- اصلا لذت اکتشاف را از کودکان نگیرید .

فورا اشاره نکنید که “آ” دو شکل دارد و بعد آن را معرفی کنید.

بلکه با نشان دادن کارت تصاویرو معرفی شکل مورد نظر ،آن ها را به این موضوع متمرکز نمایید که ببینند،نشانه ی مورد نظر به چه اشکالی نوشته شده است.

– ” بچه ها ! به کلمه ی ” آب ” توجه کنید و بگویید در اول این کلمه چه صدایی را بیان می کنید ؟”

جواب : ” آ ” ….

– خب ! خوب به شکل صدای اول نگاه کنید و شکلش را به خاطر بسپارید .

– حالا به من بگویید در کلمه ی دریا در آخر آن چه صدایی را بیان می کنید ؟

– صدای ” ا ” …

وقتی در اول کلمه آمده یک شکل دارد و وقتی در آخر و وسط کلمه آمده شکلی دیگر دارد .

می توانید به من بگویید شما در کلمه ها صدای ” آ ” را به چند شکل دیدید ؟

به دو شکل … اگر در دفعه های اول موفق نشدید ، باز هم جواب را خودتان نگویید با راهنمایی کردن بچه ها سعی کنید خودشان به جواب برسند .

دو شکل داره ، دو شکل داره . با اشاره به ” آ” اول ……. – به این میگن ” آ ” اول …کجا میاد ؟

اول میاد همیشه به غیر از این نمیشه ، تو جدول الفبا هر کی به جای خویشه و الی آخر .

۹- حتما کتاب بنویسیم در کلاس و حضور خودتان توسط بچه ها انجام شود .

به نحوه ی نوشتن بچه ها دقت کنید و اشکالاتشات را به آن ها بگویید .

وقتی تمرین بنویسیم در خانه انجام می شود شما به اشتباهات دانش آموز پی نخواهید برد .

۱۰- وقتی می بینید که بچه ها چه قدر تشنه ی آموختن هستند و چگونه توانستید ، ابتدای خواندن و نوشتن را به آن ها بیاموزید ، اصلاً خسته نخواهید بود و از آموختن لذت خواهید برد . موفق باشید.

تفاوتِ الفبایِ فارسی با عربی فقط در چهار حرفِ «پ، چ، ژ، گ» نیست.

در عربی دو نوع «ی» هست: یک ای «ی» (با دو نقطه در زیر) که همانندِ «ی» در فارسی نماینده‌یِ دو آوایِ /i/ و /y/ است؛

دیگری «ى» (بی‌نقطه) که در عربی به آن الفِ مقصوره می‌گویند، در ظاهر شبیهِ «ی» در فارسی’ست، امّا حتّا شکلِ کوچک اش هم نقطه ندارد و تنها یک دندانه (ى‍) است۱.

همچنین، در عربی، «کاف» به شکلِ «لام» است، و لی با همزه‌یِ کوچک ای رویِ آن: «ک»؛

امّا در فارسی بر آن سرکش گذاشته اند تا از رویِ آن، «گاف» را بسازند: «ک».

افزون بر شکلِ این حروف، ترتیبِ الفبایی در عربی «ه و ی» است؛ امّا در فارسی «و ه ی».

این تفاوت‌ها به همین‌جا پایان نمی‌گیرد؛ سه عددِ ۴، ۵، ۶ نیز در عربی به شکلِ «۴، ۵، ۶» اند؛ البتّه از نظرِ یونی‌کد، هر ده رقم متفاوت اند.

حروف بزرگ (Capital Letters)

حروف بزرگ در انگلیسی،در مقایسه با حروف کوچک،کاربرد محدود و مشخصی دارند و به جزدر موارد خاصی،استفاده از آنها جایز نمی باشد.

به عنوان مثال اولین کلمه در تمامی جملات،معمولا با حرف بزرگ آغاز می شود

و یا اولین حرف در اسامی اشخاص،روزها و ماه های سال،اسامی مکان های شناخته شده،اسامی ستاره ها و سیاره ها و….با حرف بزرگ نوشته شده

ولی مابقی حروف به صورت کوچک می آیند.

این حروف عبارتند از:

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

به جز در مواردی که در استفاده از حروف بزرگ عنوان شد،در سایر موارد در انگلیسی ،از حروف کوچک استفاده می شود.این حروف عبارتند از:

a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z

مطالب مرتبط بیشتری را مطالعه کنید

شعر کودکانه ماه رمضان

نقاشی کودکانه

داستان های مثنوی معنوی برای کودکان و نوجوانان

نقاشی در مورد کرونا

نقاشی کودکانه حیوانات

آموزش نقاشی برای کودکان

رنگ آمیزی کودکان

نقاشی پاییز کودکانه

تعبیر خواب زباله | دیدن زباله در خانه ، کیسه زباله در خواب

تعبیر خواب آشتی کردن | دیدن آشتی کرددن با دوست و دشمن در خواب

تعبیر خواب آش | دیدن خوردن آش و آش رشته در خواب

تعبیر خواب آسمان | دیدن آسمان پر ستاره ،افتادن از آسمان در خواب

تعبیر خواب آرد | دیدن آرد گند و آرد جو در خواب

تعبیر خواب آدامس | دیدن جویدن آدامس و باد کردن آدامس در خواب

تعبیر خواب آجر | دیدن دیوار آجری ، ریختن آجر در خواب

تعبیر خواب آبیاری | دیدن خواب آبیاری گل و باغ در خواب

تعبیر خواب آب دهان | دیدن تف کردن و ریخت آب دهان روی کسی در خواب

نقاشی روز معلم | ۷۰ نقاشی کاردستی و کاریکاتور در مورد روز معلم

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات من را ذخیره کن تا در آینده نیازی به ورود اطلاعات نداشته باشم

منبع

حروف الفبای فارسی
delbaraneh.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا